Kursy Zawodowe

Cele szkolenia

Nabycie umiejętności oraz uprawnień do wykonywania zadań członka służby informacyjnej i porządkowej na imprezach masowych zgodnie z wymogami jakie powinni spełniać Kierownik ds. Bezpieczeństwa, Służby porządkowe i Służby informacyjne z dnia 30 sierpnia 2011 r. Dz. u. Nr 183, poz. 1087 z późn. zm. Kurs pozwala na nabycie umiejętności i wiedzy, które są niezbędne do zabezpieczania imprez masowych.

Efekty kształcenia

Absolwent kursu zna:

- przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych,
- procedury ewakuacji obowiązujące na imprezach,

oraz potrafi:

- poprawnie wylegitymować uczestników imprezy,
- udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.


Warunki uczestnictwa

Szkolenie jest obowiązkowe dla kandydatów na członków służb porządkowych i służb informacyjnych imprezy masowej.

Wymagane jest:

- ukończenie 18 lat,
- oświadczenie o niekaralności,
- obywatelstwo polskie lub krajów unii europejskiej.


Cena: 200zł

Cena zawiera:

· Dostęp do materiałów szkoleniowych
· Egzamin w formie testu wyboru nieograniczony czasowo
· Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji elektronicznej (pdf)
· Fakturę VAT za zakupione szkolenia

Zobacz szczegółyWykup dostęp do kursu


Cele szkolenia

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu detektywa. Uczestnicy kursu zostaną przygotowani teoretycznie z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymają zaświadczenie, które jest podstawą do ubiegania się o wydanie licencji detektywa.

Efekty kształcenia

Absolwent kursu zna:

- pojęcie danych osobowych oraz informacji niejawnych,
- zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy o ochronie informacji niejawnych i zasady dostępu do nich,
- ustawowe uprawnienia detektywa i obowiązki detektywa
-zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Absolwent szkolenia potrafi:

- wykorzystać różne źródła informacji oraz różną taktykę pozyskiwania informacji w pracy detektywa
- stosować zasady przetwarzania, rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych


Warunki uczestnictwa

W kursie może brać udział każdy, kto:

- ukończył 21 lat,
- posiada obywatelstwo polskie,
- ma pełną zdolność do czynności prawnych
- posiada minimum średnie wykształcenie,
- nie jest stroną bierną w postępowaniu karnym,
- nie został dyscyplinarnie usunięty z Policji, Wojska, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub innego urzędu administracji publicznej w okresie ostatnich 5 lat.
Cena: 2500zł

Cena zawiera:

· Dostęp do materiałów szkoleniowych
· Egzamin w formie testu wyboru nieograniczony czasowo
· Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji elektronicznej (pdf)
· Fakturę VAT za zakupione szkolenia

Zobacz szczegółyWykup dostęp do kursu


Cele szkolenia

Nabycie umiejętności oraz uprawnień do wykonywania zadań kierownika do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych zgodnie z wymogami jakie powinni spełniać Kierownik ds. Bezpieczeństwa, Służby porządkowe i Służby informacyjne z dnia 30 sierpnia 2011 r. Dz. u. Nr 183, poz. 1087 z późn. zm. Kurs pozwala na nabycie umiejętności i wiedzy, które są niezbędne do wykonywania zadań kierownika ds. bezpieczeństwa.
Efekty kształcenia

Absolwent szkolenia zna:

- przepisy dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych
- zadania, uprawnienia i obowiązki poszczególnych służb na imprezie masowej,
- procedury ewakuacji

oraz potrafi:

- sporządzić dokumentację na potrzeby wydania zezwolenia
- rozmieścić służby organizatora na obiekcie w zależności od rodzaju imprezy i charakteru zagrożeń,
- zabezpieczyć imprezę pod kątem medycznym, sanitarnym i przeciwpożarowym.


Cena: 1000zł

Cena zawiera:

· Dostęp do materiałów szkoleniowych
· Egzamin w formie testu wyboru nieograniczony czasowo
· Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji elektronicznej (pdf)
· Fakturę VAT za zakupione szkolenia

Zobacz szczegółyWykup dostęp do kursu


Kurs adresowany jest dla każdego, kto chce podnieść swoje kwalifikacje.
Kurs prowadzony jest w systemie hybrydowym (zdalnie oraz stacjonarnie)


Kurs kończy się uzyskaniem uprawnień umożliwiających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas kursu pozwolą w sposób bezpieczny i skuteczny wykonywać czynności służbowe. Nabyte podczas kursu umiejętności pozwolą na wykonywanie ochrony osób i mienia w sposób skuteczny i bezpieczny.

Cena: 2000zł

Cena zawiera:

· Dostęp do materiałów szkoleniowych
· Egzamin w formie testu wyboru nieograniczony czasowo
· Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji elektronicznej (pdf)
· Fakturę VAT za zakupione szkolenia

Zobacz szczegółyWykup dostęp do kursu