Kursy zawodoweKierownik ds. bezpieczeństwa na imprezach masowych


Cele szkolenia Nabycie umiejętności oraz uprawnień do wykonywania zadań kierownika do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych zgodnie z wymogami jakie powinni spełniać Kierownik ds. Bezpieczeństwa, Służby porządkowe i Służby informacyjne z dnia 30 sierpnia 2011 r. Dz. u. Nr 183, poz. 1087 z późn. zm. Kurs pozwala na nabycie umiejętności i wiedzy, które są niezbędne do wykonywania zadań kierownika ds. bezpieczeństwa. Efekty kształcenia Absolwent szkolenia zna: przepisy dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych zadania, uprawnienia i obowiązki poszczególnych służb na imprezie masowej, procedury ewakuacji oraz potrafi: sporządzić dokumentację na potrzeby wydania zezwolenia rozmieścić służby organizatora na obiekcie w zależności od rodzaju imprezy i charakteru zagrożeń, zabezpieczyć imprezę pod kątem medycznym, sanitarnym i przeciwpożarowym.

Cena: 1000zł

Cena zawiera:

· Dostęp do materiałów szkoleniowych
· Egzamin w formie testu wyboru nieograniczony czasowo
· Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP - karta szkolenie wstępnego w wersji elektronicznej (pdf)
· Fakturę VAT za zakupione szkolenia

Wykup dostęp do kursu
Kurs detektywistyczny


Cele szkolenia Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu detektywa. Uczestnicy kursu zostaną przygotowani teoretycznie z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymają zaświadczenie, które jest podstawą do ubiegania się o wydanie licencji detektywa. Efekty kształcenia Absolwent kursu zna: - pojęcie danych osobowych oraz informacji niejawnych, - zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy o ochronie informacji niejawnych i zasady dostępu do nich, - ustawowe uprawnienia detektywa i obowiązki detektywa -zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. Absolwent szkolenia potrafi: - wykorzystać różne źródła informacji oraz różną taktykę pozyskiwania informacji w pracy detektywa - stosować zasady przetwarzania, rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych Warunki uczestnictwa W kursie może brać udział każdy, kto: - ukończył 21 lat, - posiada obywatelstwo polskie, - ma pełną zdolność do czynności prawnych - posiada minimum średnie wykształcenie, - nie jest stroną bierną w postępowaniu karnym, - nie został dyscyplinarnie usunięty z Policji, Wojska, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub innego urzędu administracji publicznej w okresie ostatnich 5 lat.

Cena: 1200zł

Cena zawiera:

· Dostęp do materiałów szkoleniowych
· Egzamin w formie testu wyboru nieograniczony czasowo
· Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP - karta szkolenie wstępnego w wersji elektronicznej (pdf)
· Fakturę VAT za zakupione szkolenia

Wykup dostęp do kursu
Szkolenie: Pracownik służby informacyjnej i porządkowej na imprezach masowych


Cele szkolenia Nabycie umiejętności oraz uprawnień do wykonywania zadań członka służby informacyjnej i porządkowej na imprezach masowych zgodnie z wymogami jakie powinni spełniać Kierownik ds. Bezpieczeństwa, Służby porządkowe i Służby informacyjne z dnia 30 sierpnia 2011 r. Dz. u. Nr 183, poz. 1087 z późn. zm. Kurs pozwala na nabycie umiejętności i wiedzy, które są niezbędne do zabezpieczania imprez masowych. Efekty kształcenia Absolwent kursu zna: - przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych, - procedury ewakuacji obowiązujące na imprezach, oraz potrafi: - poprawnie wylegitymować uczestników imprezy, - udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Warunki uczestnictwa Szkolenie jest obowiązkowe dla kandydatów na członków służb porządkowych i służb informacyjnych imprezy masowej. Wymagane jest: - ukończenie 18 lat, - oświadczenie o niekaralności, - obywatelstwo polskie lub krajów unii europejskiej.

Cena: 200zł

Cena zawiera:

· Dostęp do materiałów szkoleniowych
· Egzamin w formie testu wyboru nieograniczony czasowo
· Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP - karta szkolenie wstępnego w wersji elektronicznej (pdf)
· Fakturę VAT za zakupione szkolenia

Wykup dostęp do kursu
Szkolenie: Pierwsza pomoc przedmedyczna


Opis kursu

Cena: 50zł

Cena zawiera:

· Dostęp do materiałów szkoleniowych
· Egzamin w formie testu wyboru nieograniczony czasowo
· Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP - karta szkolenie wstępnego w wersji elektronicznej (pdf)
· Fakturę VAT za zakupione szkolenia

Wykup dostęp do kursu