Available courses

Kurs kierowany jest do osób, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą. Celem szkolenia jest zdobycie nowych kompetencji i umiejętności pozwalających na sprawne zarządzanie firmą.

Instruktaż dla kandydatów do produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw oraz w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Materiały szkoleniowe do kursu stacjonarnego

Materiały do szkolenia stacjonarnego

Kurs kierowany jest do osób, które pracują lub chcą rozpocząć pracę w charakterze Inspektora ochrony danych osobowych. Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy, umożliwiającej przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych do RODO.


Efekty kształcenia

Absolwent kursu będzie znał i potrafił:

 • zastosować obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych w praktyce,
 • samodzielnie tworzyć pełną dokumentację związaną z przetwarzaniem danych osobowych,
 • samodzielnie przeprowadzić i udokumentować analizę i ocenę zagrożeń i ryzyka bezpieczeństwa danych w ich jednostkach organizacyjnych,
 • rejestrować zbiory w GIODO,
 • aktualizować zgłoszenia zbiorów przygotować się do wdrożenia wytycznych określonych w Rozporządzeniu ogólnym Parlamentu Europejskiego i Rady

Szkolenie dla pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla stanowisk robotniczych.

Częstotliwość wykonywania szkoleń:

- 3 lata

- 1 rok dla stanowisk, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne

Szkolenie okresowe z zakresu BHP, przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych.

Częstotliwość powtarzania szkolenia: 6 lat.

Pracodawca oraz każdy Kierownik jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie BHP w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenia BHP dla stanowisk kierowniczych muszą być przeprowadzane nie rzadziej niż raz ma 5 lat. Celem szkolenia okresowego kadry kierowniczej jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu oceny zagrożeń występujących w środowisku pracy i ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Cele szkolenia

Nabycie umiejętności oraz uprawnień do wykonywania zadań służby informacyjnej i porządkowej na imprezach masowych zgodnie z wymogami jakie powinni spełniać Kierownik ds. Bezpieczeństwa, Służby porządkowe i Służby informacyjne z dnia 30 sierpnia 2011 r. Dz. u. Nr 183, poz. 1087 z późn. zm.

Kurs upoważnia do pracy na imprezach masowych w całym kraju.

Efekty kształcenia

Absolwent kursu zna:

 • przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych,
 • uprawnienia i obowiązki pracowników służby informacyjnej i porządkowej,
 • procedury ewakuacji obowiązujące na imprezach,

oraz potrafi:

 • zapewnić uczestnikom imprezy bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia,
 • poprawnie wylegitymować uczestników imprezy,
 • udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej

Warunki uczestnictwa

Szkolenie jest obowiązkowe dla kandydatów na członków służb porządkowych i służb informacyjnych imprezy masowej.

Wymagane jest:

 • ukończenie 18 lat,
 • obywatelstwo polskie lub krajów unii europejskiej.