Cele szkolenia

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu detektywa. Uczestnicy kursu zostaną przygotowani teoretycznie z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymają zaświadczenie, które jest podstawą do ubiegania się o wydanie licencji detektywa.

Efekty kształcenia

Absolwent kursu zna:

 • pojęcie danych osobowych oraz informacji niejawnych, 
 • zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy o ochronie informacji niejawnych i zasady dostępu do nich,
 • ustawowe uprawnienia detektywa i obowiązki detektywa
  zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Absolwent szkolenia potrafi:

 • wykorzystać różne źródła informacji oraz różną taktykę pozyskiwania informacji w pracy detektywa,
 • stosować zasady przetwarzania, rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych
detektyw
detektyw02

Warunki uczestnictwa

W kursie może brać udział każdy, kto:

 • ukończył 21 lat,
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • posiada minimum średnie wykształcenie,
 • nie jest stroną bierną w postępowaniu karnym,
 • nie został dyscyplinarnie usunięty z Policji, Wojska, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub innego urzędu administracji publicznej w okresie ostatnich 5 lat.

Czas trwania

50 godzin lekcyjnych

Zapisy

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.