Cele szkolenia

Szkolenie jest kierowane do wszystkich pracowników i kandydatów szeroko pojętego sektora ochrony. Kurs potwierdza przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia. Po zakończeniu kursu uczestnik otrzyma świadectwo ukończenia kursu potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów (Dz.U. poz.1688), które umożliwia dokonanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

kpof02

Efekty kształcenia

Po ukończeniu szkolenia absolwent zna:

 • przepisy prawa związane z ochroną fizyczną osób i mienia, w tym przepisy prawa karnego, cywilnego i prawa pracy,
 • podstawy psychologii oraz etyki pracownika ochrony,
 • zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • zagadnienia dot. ochrony obiektów, konwojów oraz technicznych środków zabezpieczenia mienia

oraz potrafi:

 • wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce,
 • stosować techniki samoobrony,
 • stosować techniki interwencyjne,
 • bezpiecznie obchodzić się z bronią,
 • poprawnie i skutecznie reagować w sytuacjach zagrożenia.

Warunki uczestnictwa

 • ukończenie 21 lat,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • obywatelstwo polskie lub krajów unii europejskiej,
 • minimum podstawowe wykształcenie.

Czas trwania kursu

245 godzin lekcyjnych (ok. 2 miesiące)

Zapisy

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.